Lesson 07
Col. 3:18-4:1
Exegetical Issues
last revised: 03/07/08
To display the Greek text contained in this page, download and install the free BSTGreek True Type fonts from Bible Study Tools. The Greek text is based upon the United Bible Societies The Greek New Testament, fourth revised edition.  By "Exegetical Issues" is intended the historical issues in understanding the meaning of the periocope. In the discussion Guidelines for Exegeting a Text from the Greek New Testament, the primary focus for this segment will be on steps 3, 5 and 6. Steps 1, 2 and 4 are treated under Rhetorical Issues since they focus on the literary aspects of the pericope.


1. Compare and contrast in detail the Haustafeln materials in Colossians and Ephesians.
 
Col. 3:18-4:1 Eph. 5:22-6:9
       3.18Ì AiJ gunai'ke", uJpotavssesqe toi'" ajndravsin wJ" ajnh'ken ejn kurivw/. 3.19Ì OiJ a[ndre", ajgapa'te ta;" gunai'ka" kai; mh; pikraivnesqe pro;" aujtav".        5.22Ì AiJ gunai'ke" toi'" ijdivoi" ajndravsin wJ" tw'/ kurivw/, 5.23Ì o]ti ajnhvr ejstin kefalh; th'" gunaiko;" wJ" kai; oJ Cristo;" kefalh; th'" ejkklhsiva", aujto;" swth;r tou' swvmato". 5.24Ì ajlla; wJ" hJ ejkklhsiva uJpotavssetai tw'/ Cristw'/, ou[tw" kai; aiJ gunai'ke" toi'" ajndravsin ejn pantiv. 5.25Ì OiJ a[ndre", ajgapa'te ta;" gunai'ka", kaqw;" kai; oJ Cristo;" hjgavphsen th;n ejkklhsivan kai; eJauto;n parevdwken uJpe;r aujth'", 5.26Ì i[na aujth;n aJgiavsh/ kaqarivsa" tw'/ loutrw'/ tou' u[dato" ejn rJhvmati, 5.27Ì i[na parasthvsh/ aujto;" eJautw'/ e[ndoxon th;n ejkklhsivan, mh; e[cousan spivlon h] rJutivda h[ ti tw'n toiouvtwn, ajll j i[na h\/ aJgiva kai; a[mwmo". 5.28Ì ou[tw" ojfeivlousin [kai;] oiJ a[ndre" ajgapa'n ta;" eJautw'n gunai'ka" wJ" ta; eJautw'n swvmata. oJ ajgapw'n th;n eJautou' gunai'ka eJauto;n ajgapa'/. 5.29Ì oujdei;" gavr pote th;n eJautou' savrka ejmivshsen ajlla; ejktrevfei kai; qavlpei aujthvn, kaqw;" kai; oJ Cristo;" th;n ejkklhsivan, 5.30Ì o[ti mevlh ejsme;n tou' swvmato" aujtou'. 5.31Ì ajnti; touvtou kataleivyei a[nqrwpo" [to;n] patevra kai; [th;n] mhtevra kai; proskollhqhvsetai pro;" th;n gunai'ka aujtou', kai; e[sontai oiJ duvo eij" savrka mivan. 5.32Ì to; musthvrion tou'to mevga ejstivn: ejgw; de; levgw eij" Cristo;n kai; eij" th;n ejkklhsivan. 5.33Ì plh;n kai; uJmei'" oiJ kaq j e[na, e[kasto" th;n eJautou' gunai'ka ou[tw" ajgapavtw wJ" eJautovn, hJ de; gunh; i[na fobh'tai to;n a[ndra.
        3.20Ì Ta; tevkna, uJpakouvete toi'" goneu'sin kata; pavnta, tou'to ga;r eujavrestovn ejstin ejn kurivw/. 3.21Ì OiJ patevre", mh; ejreqivzete ta; tevkna uJmw'n, i&na mh; ajqumw'sin.          6.1Ì Ta; tevkna, uJpakouvete toi'" goneu'sin uJmw'n [ejn kurivw/]. tou'to gavr ejstin divkaion. 6.2Ì tivma to;n patevra sou kai; th;n mhtevra, h[ti" ejsti;n ejntolh; prwvth ejn ejpaggeliva/, 6.3Ì i[na eu\ soi gevnhtai kai; e[sh/ makrocrovnio" ejpi; th'" gh'". 6.4Ì Kai; oiJ patevre", mh; parorgivzete ta; tevkna uJmw'n ajlla; ejktrevfete aujta; ejn paideiva/ kai; nouqesiva/ kurivou.
        3.22Ì OiJ dou'loi, uJpakouvete kata; pavnta toi'" kata; savrka kurivoi", mh; ejn ojfqalmodouliva/ wJ" ajnqrwpavreskoi, ajll j ejn aJplovthti kardiva" fobouvmenoi to;n kuvrion. 3.23Ì o] eja;n poih'te, ejk yuch'" ejrgavzesqe wJ" tw'/ kurivw/ kai; oujk ajnqrwvpoi", 3.24Ì eijdovte" o]ti ajpo; kurivou ajpolhvmyesqe th;n ajntapovdosin th'" klhronomiva". tw'/ kurivw/ Cristw'/ douleuvete. 3.25Ì oJ ga;r ajdikw'n komivsetai oJ hjdivkhsen, kai; oujk e[stin proswpolhmyiva. 4.1Ì OiJ kuvrioi, to; divkaion kai; th;n ijsovthta toi'" douvloi" parevcesqe, eijdovte" o]ti kai; uJmei'" e[cete kuvrion ejn oujranw'/.          6.5Ì OiJ dou'loi, uJpakouvete toi'" kata; savrka kurivoi" meta; fovbou kai; trovmou ejn aJplovthti th'" kardiva" uJmw'n wJ" tw'/ Cristw'/, 6.6Ì mh; kat j ojfqalmodoulivan wJ" ajnqrwpavreskoi ajll j wJ" dou'loi Cristou' poiou'nte" to; qevlhma tou' qeou' ejk yuch'", 6.7Ì met j eujnoiva" douleuvonte" wJ" tw'/ kurivw/ kai; oujk ajnqrwvpoi", 6.8Ì eijdovte" o[ti e[kasto" ejavn ti poihvsh/ ajgaqovn, tou'to komivsetai para; kurivou ei[te dou'lo" ei[te ejleuvqero". 6.9Ì Kai; oiJ kuvrioi, ta; aujta; poiei'te pro;" aujtouv", ajnievnte" th;n ajpeilhvn, eijdovte" o[ti kai; aujtw'n kai; uJmw'n oJ kuvriov" ejstin ejn oujranoi'" kai; proswpolhmyiva oujk e[stin par j aujtw'/. 

Record your answer here

2. Compare and contrast in detail the Haustafeln materials in Colossians and 1 Peter.
 
Col. 3:18-4:1 1 Peter 2:18-3:7
       3.18Ì AiJ gunai'ke", uJpotavssesqe toi'" ajndravsin wJ" ajnh'ken ejn kurivw/. 3.19Ì OiJ a[ndre", ajgapa'te ta;" gunai'ka" kai; mh; pikraivnesqe pro;" aujtav".         3.1Ì  JOmoivw" [aiJ] gunai'ke", uJpotassovmenai toi'" ijdivoi" ajndravsin, i[na kai; ei[ tine" ajpeiqou'sin tw'/ lovgw/, dia; th'" tw'n gunaikw'n ajnastrofh'" a[neu lovgou kerdhqhvsontai, 3.2Ì ejpopteuvsante" th;n ejn fovbw/ aJgnh;n ajnastrofh;n uJmw'n. 3.3Ì w|n e[stw oujc oJ e[xwqen ejmplokh'" tricw'n kai; periqevsew" crusivwn h] ejnduvsew" iJmativwn kovsmo" 3.4Ì ajll j oJ krupto;" th'" kardiva" a[nqrwpo" ejn tw'/ ajfqavrtw/ tou' praevw" kai; hJsucivou pneuvmato", o[ ejstin ejnwvpion tou' qeou' polutelev". 3.5Ì ou[tw" gavr pote kai; aiJ a[giai gunai'ke" aiJ ejlpivzousai eij" qeo;n ejkovsmoun eJautav" uJpotassovmenai toi'" ijdivoi" ajndravsin, 3.6Ì wJ" Savrra uJphvkousen tw'/  jAbraavm kuvrion aujto;n kalou'sa, h|" ejgenhvqhte tevkna ajgaqopoiou'sai kai; mh; fobouvmenai mhdemivan ptovhsin. 
        3.7Ì OiJ a[ndre" oJmoivw", sunoikou'nte" kata; gnw'sin wJ" ajsqenestevrw/ skeuvei tw'/ gunaikeivw/, ajponevmonte" timhvn wJ" kai; sugklhronovmoi" cavrito" zwh'" eij" to; mh; ejgkovptesqai ta;" proseuca;" uJmw'n. 
       3.22Ì OiJ dou'loi, uJpakouvete kata; pavnta toi'" kata; savrka kurivoi", mh; ejn ojfqalmodouliva/ wJ" ajnqrwpavreskoi, ajll j ejn aJplovthti kardiva" fobouvmenoi to;n kuvrion. 3.23Ì o] eja;n poih'te, ejk yuch'" ejrgavzesqe wJ" tw'/ kurivw/ kai; oujk ajnqrwvpoi", 3.24Ì eijdovte" o]ti ajpo; kurivou ajpolhvmyesqe th;n ajntapovdosin th'" klhronomiva". tw'/ kurivw/ Cristw'/ douleuvete. 3.25Ì oJ ga;r ajdikw'n komivsetai oJ hjdivkhsen, kai; oujk e[stin proswpolhmyiva. 4.1Ì OiJ kuvrioi, to; divkaion kai; th;n ijsovthta toi'" douvloi" parevcesqe, eijdovte" o]ti kai; uJmei'" e[cete kuvrion ejn oujranw'/.          2.18Ì OiJ oijkevtai uJpotassovmenoi ejn panti; fovbw/ toi'" despovtai", ouj movnon toi'" ajgaqoi'" kai; ejpieikevsin ajlla; kai; toi'" skolioi'". 2.19Ì tou'to ga;r cavri" eij dia; suneivdhsin qeou' uJpofevrei ti" luvpa" pavscwn ajdivkw". 2.20Ì poi'on ga;r klevo" eij aJmartavnonte" kai; kolafizovmenoi uJpomenei'te ajll j eij ajgaqopoiou'nte" kai; pavsconte" uJpomenei'te, tou'to cavri" para; qew'/. 2.21Ì eij" tou'to ga;r ejklhvqhte, o[ti kai; Cristo;" e[paqen uJpe;r uJmw'n uJmi'n uJpolimpavnwn uJpogrammo;n i]na ejpakolouqhvshte toi'" i[cnesin aujtou',
2.22Ì o]" aJmartivan oujk ejpoivhsen
          oujde; euJrevqh dovlo" ejn tw'/ stovmati aujtou',
2.23Ì o]" loidorouvmeno" oujk ajnteloidovrei, pavscwn oujk hjpeivlei, paredivdou de; tw'/ krivnonti dikaivw": 2.24Ì o]" ta;" aJmartiva" hJmw'n aujto;" ajnhvnegken ejn tw'/ swvmati aujtou' ejpi; to; xuvlon, i[na tai'" aJmartivai" ajpogenovmenoi th'/ dikaiosuvnh/ zhvswmen, ou| tw'/ mwvlwpi ijavqhte. 2.25Ì h\te ga;r wJ" provbata planwvmenoi, ajlla; ejpestravfhte nu'n ejpi; to;n poimevna kai; ejpivskopon tw'n yucw'n uJmw'n. 

Record your answer here

3. Compare and contrast in detail the Haustafeln materials in Colossians and Titus. Give careful consideration to the context of Titus 2:1-10, especially verse 3.
 
Col. 3:22-25 Titus 2:9-10
       3.22Ì OiJ dou'loi, uJpakouvete kata; pavnta toi'" kata; savrka kurivoi", mh; ejn ojfqalmodouliva/ wJ" ajnqrwpavreskoi, ajll j ejn aJplovthti kardiva" fobouvmenoi to;n kuvrion. 3.23Ì o] eja;n poih'te, ejk yuch'" ejrgavzesqe wJ" tw'/ kurivw/ kai; oujk ajnqrwvpoi", 3.24Ì eijdovte" o]ti ajpo; kurivou ajpolhvmyesqe th;n ajntapovdosin th'" klhronomiva". tw'/ kurivw/ Cristw'/ douleuvete. 3.25Ì oJ ga;r ajdikw'n komivsetai oJ hjdivkhsen, kai; oujk e[stin proswpolhmyiva.  2.9Ì douvlou" ijdivoi" despovtai" uJpotavssesqai ejn pa'sin, eujarevstou" ei\nai, mh; ajntilevgonta", 2.10Ì mh; nosfizomevnou", ajlla; pa'san pivstin ejndeiknumevnou" ajgaqhvn, i[na th;n didaskalivan th;n tou' swth'ro" hJmw'n qeou' kosmw'sin ejn pa'sin. 

Record your answer here

4. Compare and contrast in detail the Haustafeln materials in Colossians and 1 Timothy.
 
Col. 3:22-25 1 Timothy 6:1-5
       3.22Ì OiJ dou'loi, uJpakouvete kata; pavnta toi'" kata; savrka kurivoi", mh; ejn ojfqalmodouliva/ wJ" ajnqrwpavreskoi, ajll j ejn aJplovthti kardiva" fobouvmenoi to;n kuvrion. 3.23Ì o] eja;n poih'te, ejk yuch'" ejrgavzesqe wJ" tw'/ kurivw/ kai; oujk ajnqrwvpoi", 3.24Ì eijdovte" o]ti ajpo; kurivou ajpolhvmyesqe th;n ajntapovdosin th'" klhronomiva". tw'/ kurivw/ Cristw'/ douleuvete. 3.25Ì oJ ga;r ajdikw'n komivsetai oJ hjdivkhsen, kai; oujk e[stin proswpolhmyiva.          6.1Ì $Osoi eijsi;n uJpo; zugo;n dou'loi, tou;" ijdivou" despovta" pavsh" timh'" ajxivou" hJgeivsqwsan, i]na mh; to; o[noma tou' qeou' kai; hJ didaskaliva blasfhmh'tai. 6.2Ì oiJ de; pistou;" e[conte" despovta" mh; katafroneivtwsan, o[ti ajdelfoiv eijsin, ajlla; ma'llon douleuevtwsan, o[ti pistoiv eijsin kai; ajgaphtoi; oiJ th'" eujergesiva" ajntilambanovmenoi.
        Tau'ta divdaske kai; parakavlei. 6.3Ì ei[ ti" eJterodidaskalei' kai; mh; prosevrcetai uJgiaivnousin lovgoi" toi'" tou' kurivou hJmw'n  jIhsou' Cristou' kai; th'/ kat j eujsevbeian didaskaliva/, 6.4Ì tetuvfwtai, mhde;n ejpistavmeno", ajlla; nosw'n peri; zhthvsei" kai; logomaciva", ejx w|n givnetai fqovno" e[ri" blasfhmivai, uJpovnoiai ponhraiv, 6.5Ì diaparatribai; diefqarmevnwn ajnqrwvpwn to;n nou'n kai; ajpesterhmevnwn th'" ajlhqeiva", nomizovntwn porismo;n ei\nai th;n eujsevbeian. 

Record your answer here


5. Set forth your perspective on how the principles set forth in the NT Hausfafeln should be applied to contemporary Christian experience.

Record your answer here
 

Created by   a division of  All rights reserved©