Lesson 06
Col. 2:20 - 3:17
Greek Text
last revised: 2/21/08
To display the Greek text contained in this page, download and install the free BSTGreek True Type fonts from Bible Study Tools. The Greek text is based upon the United Bible Societies The Greek New Testament, fourth revised edition.

        2.20Ì Eij ajpeqavnete su;n Cristw'/ ajpo; tw'n stoiceivwn tou' kovsmou, tiv wJ" zw'nte" ejn kovsmw/ dogmativzesqe;  2.21Ì Mh; a&yh/ mhde; geuvsh/ mhde; qivgh/", 2.22Ì a& ejstin pavnta eij" fqora;n th'/ ajpocrhvsei, kata; ta; ejntavlmata kai; didaskaliva" tw'n ajnqrwvpwn, 2.23Ì a&tinav ejstin lovgon me;n e[conta sofiva" ejn ejqeloqrhskiva/ kai; tapeinofrosuvnh/ kai; ajfeidiva/ swvmato", oujk ejn timh'/ tini pro;" plhsmonh;n th'" sarkov". 
        3.1Ì Eij ou\n sunhgevrqhte tw'/ Cristw'/, ta; a[nw zhtei'te, ou| oJ Cristov" ejstin ejn dexia'/ tou' qeou' kaqhvmeno". 3.2Ì ta; a[nw fronei'te, mh; ta; ejpi; th'" gh'". 3.3Ì ajpeqavnete gavr kai; hJ zwh; uJmw'n kevkruptai su;n tw'/ Cristw'/ ejn tw'/ qew'/. 3.4Ì o&tan oJ Cristo;" fanerwqh'/, hJ zwh; uJmw'n, tovte kai; uJmei'" su;n aujtw'/ fanerwqhvsesqe ejn dovxh/. 
        3.5Ì Nekrwvsate ou\n ta; mevlh ta; ejpi; th'" gh'", porneivan ajkaqarsivan pavqo" ejpiqumivan kakhvn, kai; th;n pleonexivan, h&ti" ejsti;n eijdwlolatriva, 3.6Ì di j a& e[rcetai hJ ojrgh; tou' qeou' [ejpi; tou;" uiJou;" th'" ajpeiqeiva"]. 3.7Ì ejn oi|" kai; uJmei'" periepathvsatev pote, o&te ejzh'te ejn touvtoi". 3.8Ì nuni; de; ajpovqesqe kai; uJmei'" ta; pavnta, ojrghvn, qumovn, kakivan, blasfhmivan, aijscrologivan ejk tou' stovmato" uJmw'n. 3.9Ì mh; yeuvdesqe eij" ajllhvlou", ajpekdusavmenoi to;n palaio;n a[nqrwpon su;n tai'" pravxesin aujtou' 3.10Ì kai; ejndusavmenoi to;n nevon to;n ajnakainouvmenon eij" ejpivgnwsin kat j eijkovna tou' ktivsanto" aujtovn, 3.11Ì o&pou oujk e[ni  &Ellhn kai;  JIoudai'o", peritomh; kai; ajkrobustiva, bavrbaro", Skuvqh", dou'lo", ejleuvqero", ajlla; [ta;] pavnta kai; ejn pa'sin Cristov".
        3.12Ì  jEnduvsasqe ou\n, wJ" ejklektoi; tou' qeou', a&gioi kai; hjgaphmevnoi, splavgcna oijktirmou' crhstovthta tapeinofrosuvnhn prau?thta makroqumivan, 3.13Ì ajnecovmenoi ajllhvlwn kai; carizovmenoi eJautoi'" ejavn ti" prov" tina e[ch/ momfhvn: kaqw;" kai; oJ kuvrio" ejcarivsato uJmi'n, ou&tw" kai; uJmei'". 3.14Ì ejpi; pa'sin de; touvtoi" th;n ajgavphn, o& ejstin suvndesmo" th'" teleiovthto". 3.15Ì kai; hJ eijrhvnh tou' Cristou' brabeuevtw ejn tai'" kardivai" uJmw'n, eij" h&n kai; ejklhvqhte ejn eJni; swvmati: kai; eujcavristoi givnesqe. 3.16Ì oJ lovgo" tou' Cristou' ejnoikeivtw ejn uJmi'n plousivw", ejn pavsh/ sofiva/ didavskonte" kai; nouqetou'nte" eJautou;", yalmoi'" u&mnoi" wj/dai'" pneumatikai'" ejn [th'/] cavriti a[/donte" ejn tai'" kardivai" uJmw'n tw'/ qew'/. 3.17Ì kai; pa'n o& ti eja;n poih'te ejn lovgw/ h] ejn e[rgw/, pavnta ejn ojnovmati kurivou  jIhsou', eujcaristou'nte" tw'/ qew'/ patri; di j aujtou'. 

Created by   a division of   All rights reserved©