Lesson 05
Col. 2:6-19
Rhetorical Issues
last revised: 2/28/08
To display the Greek text contained in this page, download and install the free BSTGreek True Type fonts from Bible Study Tools. The Greek text is based upon the United Bible Societies The Greek New Testament, fourth revised edition. By rhetorical issues is intended the internal literary scructure of the pericope, along with some attention to the literary setting of the pericope. The above hyperlink takes you to the page "Steps to a Literary Structural Analysis of the Greek Text," in which you will want to take note of the section "Semantic Diagraming" that grows out of the Block Diagram of the pericope. This provides the starting point for the consideration of rhetorical issues present in the pericope.
Don't forget to use the online sources available in iPreach (above hyperlink) as important secondary sources.


1.  Assess the literary structure of this pericope, in light of the block diagram.
     Develop an Semantic Diagram following the Guidelines.

     Develop an Exegetical Outline following the Guidelines.
 

    Use commentaries for additional insights. Peter T. O'Brien, Colossians, Philemon, vol. 44 in the Word Biblical Commentary series, has some helpful insights in the Form/Structure/Setting section.
 

2. Assess the literary genre of this pericope, as a section of the letter body of Colossians.
    Use commentaries, study Bibles, Bible dictionaries for additional insights. Peter T. O'Brien, Colossians, Philemon, vol. 44 in the Word Biblical Commentary series, has some helpful insights in the Form/Structure/Setting section.
 

3.  Assess the literary context/setting of this pericope, as a section of the letter body of Colossians.
     Use commentaries, study Bibles, Bible dictionaries for additional insights. Peter T. O'Brien, Colossians, Philemon, vol. 44 in the Word Biblical Commentary series, has some helpful insights in the Form/Structure/Setting section.
 
 
 

4. Compare the similar BC/AD conversion pericopes listed below:
Col 2:13-15
Col. 1:21-23
Eph. 2:1-10
2.13 kai; uJma'" nekrou;" o[nta" ejn toi'" paraptwvmasin kai; th'/ ajkrobustiva/ th'" sarko;" uJmw'n, sunezwopoivhsen uJma'" su;n aujtw'/, carisavmeno" hJmi'n pavnta ta; paraptwvmata.  2.14 ejxaleivya" to; kaq j hJmw'n ceirovgrafon toi'" dovgmasin o^ h\n uJpenantivon hJmi'n, kai; aujto; h\rken ejk tou' mevsou proshlwvsa" aujto; tw'/ staurw'/ 2.15 ajpekdusavmeno" ta;" ajrca;" kai; ta;" ejxousiva" ejdeigmavtisen ejn parrhsiva/, qriambeuvsa" aujtou;" ejn aujtw'/. 1.21 Kai; uJma'" pote o[nta" ajphllotriwmevnou" kai; ejcqrou;" th'/ dianoiva/ ejn toi'" e[rgoi" toi'" ponhroi'", 1.22 nuni; de; ajpokathvllaxen ejn tw'/ swvmati th'" sarko;" aujtou' dia; tou' qanavtou parasth'sai uJma'" aJgivou" kai; ajmwvmou" kai; ajnegklhvtou" katenwvpion aujtou', 1.23 ei[ ge ejpimevnete th'/ pivstei teqemeliwmevnoi kai; eJdrai'oi kai; mh; metakinouvmenoi ajpo; th'" ejlpivdo" tou' eujaggelivou ou| hjkouvsate, tou' khrucqevnto" ejn pavsh/ ktivsei th'/ uJpo; to;n oujranovn, ou| ejgenovmhn ejgw; Pau'lo" diavkono".  2.1 Kai; uJma'" o[nta" nekrou;" toi'" paraptwvmasin kai; tai'" aJmartivai" uJmw'n, 2.2 ejn ai|" pote periepathvsate kata; to;n aijw'na tou' kovsmou touvtou, kata; to;n a[rconta th'" ejxousiva" tou' ajevro", tou' pneuvmato" tou' nu'n ejnergou'nto" ejn toi'" uiJoi'" th'" ajpeiqeiva" 2.3 ejn oi|" kai; hJmei'" pavnte" ajnestravfhmevn pote ejn tai'" ejpiqumivai" th'" sarko;" hJmw'n poiou'nte" ta; qelhvmata th'" sarko;" kai; tw'n dianoiw'n, kai; h[meqa tevkna fuvsei ojrgh'" wJ" kai; oiJ loipoiv 2.4 oJ de; qeo;" plouvsio" w]n ejn ejlevei, dia; th;n pollh;n ajgavphn aujtou' h^n hjgavphsen hJma'", 2.5 kai; o[nta" hJma'" nekrou;" toi'" paraptwvmasin sunezwopoivhsen tw'/ Cristw'/, - cavritiv ejste sesw/smevnoi - 2.6 kai; sunhvgeiren kai; sunekavqisen ejn toi'" ejpouranivoi" ejn Cristw'/ jIhsou', 2.7 i&na ejndeivxhtai ejn toi'" aijw'sin toi'" ejpercomevnoi" to; uJperbavllon plou'to" th'" cavrito" aujtou' ejn crhstovthti ejf j hJma'" ejn Cristw'/  jIhsou'.  2.8 th'/ ga;r cavritiv ejste sesw/smevnoi dia; pivstew":  kai; tou'to oujk ejx uJmw'n, qeou' to; dw'ron 2.9 oujk ejx e[rgwn, i&na mhv ti" kauchvshtai.  2.10 aujtou' gavr ejsmen poivhma, ktisqevnte" ejn Cristw'/  jIhsou' ejpi; e[rgoi" ajgaqoi'" oi|" prohtoivmasen oJ qeo;", i&na ejn aujtoi'" peripathvswmen. 
Note the BC/AD structure common to all, then compare/contrast each of these two sections in the above passages.
 
 


Created by   a division of  All rights reserved©