Lesson 05
Col. 2:6-19
Greek Text
last revised: 2/28/08
To display the Greek text contained in this page, download and install the free BSTGreek True Type fonts from Bible Study Tools. The Greek text is based upon the United Bible Societies The Greek New Testament, fourth revised edition.

        2.6  JW" ou\n parelavbete to;n Cristo;n  jIhsou'n to;n kuvrion, ejn aujtw'/ peripatei'te, 2.7 ejrrizwmevnoi kai; ejpoikodomouvmenoi ejn aujtw'/ kai; bebaiouvmenoi th'/ pivstei kaqw;" ejdidavcqhte, perisseuvonte" ejn eujcaristiva/.  2.8 blevpete mhv ti" uJma'" e[stai oJ sulagwgw'n dia; th'" filosofiva" kai; kenh'" ajpavth" kata; th;n paravdosin tw'n ajnqrwvpwn, kata; ta; stoicei'a tou' kovsmou kai; ouj kata; Cristovn 2.9 o&ti ejn aujtw'/ katoikei' pa'n to; plhvrwma th'" qeovthto" swmatikw'", 2.10 kai; ejste; ejn aujtw'/ peplhrwmevnoi, o&" ejstin hJ kefalh; pavsh" ajrch'" kai; ejxousiva", 2.11 ejn w|/ kai; perietmhvqhte peritomh'/ ajceiropoihvtw/ ejn th'/ ajpekduvsei tou' swvmato" th'" sarkov", ejn th'/ peritomh'/ tou' Cristou', 2.12 suntafevnte" aujtw'/ ejn tw'/ baptismw'/, ejn w|/ kai; sunhgevrqhte dia; th'" pivstew" th'" ejnergeiva" tou' qeou' tou' ejgeivranto" aujto;n ejk nekrw'n 2.13 kai; uJma'" nekrou;" o[nta" ejn toi'" paraptwvmasin kai; th'/ ajkrobustiva/ th'" sarko;" uJmw'n, sunezwopoivhsen uJma'" su;n aujtw'/, carisavmeno" hJmi'n pavnta ta; paraptwvmata.  2.14 ejxaleivya" to; kaq j hJmw'n ceirovgrafon toi'" dovgmasin o^ h\n uJpenantivon hJmi'n, kai; aujto; h\rken ejk tou' mevsou proshlwvsa" aujto; tw'/ staurw'/ 2.15 ajpekdusavmeno" ta;" ajrca;" kai; ta;" ejxousiva" ejdeigmavtisen ejn parrhsiva/, qriambeuvsa" aujtou;" ejn aujtw'/.
        2.16 Mh; ou\n ti" uJma'" krinevtw ejn brwvsei kai; ejn povsei h] ejn mevrei eJorth'" h] neomhniva" h] sabbavtwn 2.17 a& ejstin skia; tw'n mellovntwn, to; de; sw'ma tou' Cristou'.  2.18 mhdei;" uJma'" katabrabeuevtw qevlwn ejn tapeinofrosuvnh/ kai; qrhskeiva/ tw'n ajggevlwn, a^ eJovraken ejmbateuvwn, eijkh'/ fusiouvmeno" uJpo; tou' noo;" th'" sarko;" aujtou', 2.19 kai; ouj kratw'n th;n kefalhvn, ejx ou| pa'n to; sw'ma dia; tw'n aJfw'n kai; sundevsmwn ejpicorhgouvmenon kai; sumbibazovmenon au[xei th;n au[xhsin tou' qeou'.

Created by   a division of  All rights reserved©