Lesson 03
Col. 1:9-23
Greek Text
last revised: 1/6/05
To display the Greek text contained in this page, download and install the free BSTGreek True Type fonts from Bible Study Tools. The Greek text is based upon the United Bible Societies The Greek New Testament, fourth revised edition.

        1.9 Dia; tou'to kai; hJmei'", ajf j h|" hJmevra" hjkouvsamen, ouj pauovmeqa uJpe;r uJmw'n proseucovmenoi kai; aijtouvmenoi, i&na plhrwqh'te th;n ejpivgnwsin tou' qelhvmato" aujtou' ejn pavsh/ sofiva/ kai; sunevsei pneumatikh'/, 1.10 peripath'sai ajxivw" tou' kurivou eij" pa'san ajreskeivan, ejn panti; e[rgw/ ajgaqw'/ karpoforou'nte" kai; aujxanovmenoi th'/ ejpignwvsei tou' qeou', 1.11 ejn pavsh/ dunavmei dunamouvmenoi kata; to; kravto" th'" dovxh" aujtou' eij" pa'san uJpomonh;n kai; makroqumivan.  meta; cara'" 1.12 eujcaristou'nte" tw'/ patri; tw'/ iJkanwvsanti uJma'" eij" th;n merivda tou' klhvrou tw'n aJgivwn ejn tw'/ fwtiv 1.13 o^" ejrruvsato hJma'" ejk th'" ejxousiva" tou' skovtou" kai; metevsthsen eij" th;n basileivan tou' uiJou' th'" ajgavph" aujtou', 1.14 ejn w|/ e[comen th;n ajpoluvtrwsin, th;n a[fesin tw'n aJmartiw'n 1.15 o^" ejstin eijkw;n tou' qeou' tou' ajoravtou, prwtovtoko" pavsh" ktivsew", 1.16 o&ti ejn aujtw'/ ejktivsqh ta; pavnta ejn toi'" oujranoi'" kai; ejpi; th'" gh'", ta; oJrata; kai; ta; ajovrata, ei[te qrovnoi ei[te kuriovthte" ei[te ajrcai; ei[te ejxousivai ta; pavnta di j aujtou' kai; eij" aujto;n e[ktistai 1.17 kai; aujtov" ejstin pro; pavntwn kai; ta; pavnta ejn aujtw'/ sunevsthken, 1.18 kai; aujtov" ejstin hJ kefalh; tou' swvmato" th'" ejkklhsiva"  o^" ejstin ajrchv, prwtovtoko" ejk tw'n nekrw'n, i&na gevnhtai ejn pa'sin aujto;" prwteuvwn, 1.19 o&ti ejn aujtw'/ eujdovkhsen pa'n to; plhvrwma katoikh'sai 1.20 kai; di j aujtou' ajpokatallavxai ta; pavnta eij" aujtovn, eijrhnopoihvsa" dia; tou' ai&mato" tou' staurou' aujtou', di j aujtou' ei[te ta; ejpi; th'" gh'" ei[te ta; ejn toi'" oujranoi'".  
        1.21 Kai; uJma'" pote o[nta" ajphllotriwmevnou" kai; ejcqrou;" th'/ dianoiva/ ejn toi'" e[rgoi" toi'" ponhroi'", 1.22 nuni; de; ajpokathvllaxen ejn tw'/ swvmati th'" sarko;" aujtou' dia; tou' qanavtou parasth'sai uJma'" aJgivou" kai; ajmwvmou" kai; ajnegklhvtou" katenwvpion aujtou', 1.23 ei[ ge ejpimevnete th'/ pivstei teqemeliwmevnoi kai; eJdrai'oi kai; mh; metakinouvmenoi ajpo; th'" ejlpivdo" tou' eujaggelivou ou| hjkouvsate, tou' khrucqevnto" ejn pavsh/ ktivsei th'/ uJpo; to;n oujranovn, ou| ejgenovmhn ejgw; Pau'lo" diavkono". 

Created by   a division of  All rights reserved©