Lesson 02
Col. 1:3-8
Greek Text
last revised: 1/03/05
To display the Greek text contained in this page, download and install the free BSTGreek True Type fonts from Bible Study Tools. The Greek text is based upon the United Bible Societies The Greek New Testament, fourth revised edition.

        1.3 Eujcaristou'men tw'/ qew'/ patri; tou' kurivou hJmw'n  jIhsou' Cristou' pavntote peri; uJmw'n proseucovmenoi, 1.4 ajkouvsante" th;n pivstin uJmw'n ejn Cristw'/  jIhsou' kai; th;n ajgavphn h^n e[cete eij" pavnta" tou;" aJgivou" 1.5 dia; th;n ejlpivda th;n ajpokeimevnhn uJmi'n ejn toi'" oujranoi'", h^n prohkouvsate ejn tw'/ lovgw/ th'" ajlhqeiva" tou' eujaggelivou 1.6 tou' parovnto" eij" uJma'", kaqw;" kai; ejn panti; tw'/ kovsmw/ ejsti;n karpoforouvmenon kai; aujxanovmenon kaqw;" kai; ejn uJmi'n, 
ajf j h|" hJmevra" hjkouvsate kai; ejpevgnwte th;n cavrin tou' qeou' ejn ajlhqeiva//. 1.7 kaqw;" ejmavqete ajpo;  jEpafra' tou' ajgaphtou' sundouvlou hJmw'n, o|" ejstin pisto;" uJpe;r uJmw'n diavkono" tou' Cristou', 1.8 oJ kai; dhlwvsa" hJmi'n th;n uJmw'n ajgavphn ejn pneuvmati.

Created by   a division of  All rights reserved©