Lesson 04
Col. 1:24-2:5
Greek Text
last revised: 1/06/05
To display the Greek text contained in this page, download and install the free BSTGreek True Type fonts from Bible Study Tools. The Greek text is based upon the United Bible Societies The Greek New Testament, fourth revised edition.

        1.24 Nu'n caivrw ejn toi'" paqhvmasin uJpe;r uJmw'n kai; ajntanaplhrw' ta; uJsterhvmata tw'n qlivyewn tou' Cristou' ejn th'/ sarkiv mou uJpe;r tou' swvmato" aujtou', o& ejstin hJ ejkklhsiva, 1.25 h|" ejgenovmhn ejgw; diavkono" kata; th;n oijkonomivan tou' qeou' th;n doqei'savn moi eij" uJma'" plhrw'sai to;n lovgon tou' qeou', 1.26 to; musthvrion to; ajpokekrummevnon ajpo; tw'n aijwvnwn kai; ajpo; tw'n genew'n - nu'n de; ejfanerwvqh toi'" aJgivoi" aujtou', 1.27 oi|" hjqevlhsen oJ qeo;" gnwrivsai tiv to; plou'to" th'" dovxh" tou' musthrivou touvtou ejn toi'" e[qnesin, o& ejstin Cristo;" ejn uJmi'n, hJ ejlpi;" th'" dovxh". 1.28 o^n hJmei'" kataggevllomen nouqetou'nte" pavnta a[nqrwpon kai; didavskonte" pavnta a[nqrwpon ejn pavsh/ sofiva/, i&na parasthvswmen pavnta a[nqrwpon tevleion ejn Cristw'/. 1.29 eij" o^ kai; kopiw' ajgwnizovmeno" kata; th;n ejnevrgeian aujtou' th;n ejnergoumevnhn ejn ejmoi; ejn dunavmei. 
        2.1 Qevlw ga;r uJma'" eijdevnai hJlivkon ajgw'na e[cw uJpe;r uJmw'n kai; tw'n ejn Laodikeiva/ kai; o&soi oujc eJovrakan to; provswpovn mou ejn sarkiv, 2.2 i&na paraklhqw'sin aiJ kardivai aujtw'n, sumbibasqevnte" ejn ajgavph/ kai; eij" pa'n plou'to" th'" plhroforiva" th'" sunevsew", eij" ejpivgnwsin tou' musthrivou tou' qeou', Cristou', 2.3 ejn w|/ eijsin pavnte" oiJ qhsauroi; th'" sofiva" kai; gnwvsew" ajpovkrufoi.  2.4 Tou'to levgw i&na mhdei;" uJma'" paralogivzhtai ejn piqanologiva/. 2.5 eij ga;r kai; th'/ sarki; a[peimi, ajlla; tw'/ pneuvmati su;n uJmi'n eijmi, caivrwn kai; blevpwn uJmw'n th;n tavxin kai; to; sterevwma th'" eij" Cristo;n pivstew" uJmw'n. 

Created by   a division of  All rights reserved©